Generelt om selskabet

Selskabets historie

Det Medicinske Selskab i København er det ældste, uafbrudt fungerende lægevidenskabelige selskab i verden. Selskabet er officielt stiftet den 11. oktober 1772 “…for at erindre Arveprins Frederiks fødselsdag”, men allerede den 9. september samme år mødtes de seks doctores medicinae Abildgaard, Callisen, Junge, Saxtorph, Schønheyder og Johan Clemens Tode i sidstnævntes hjem og på dennes initiativ for at drøfte oprettelsen af selskabet.

Det Medicinske Selskab i København oprettedes “…til indbyrdes opmuntring og fælles bestræbelse til lægevidenskabens forbedring og didhørende kundskabers udbredelse til Fædrelandets gavn og ære…”

The Royal Medical Society of Edinburgh er ældre – grundlagt 1737 – men dette selskab har med tiden udviklet sig til et forum for medicinske studenter og er ikke længere et lægevidenskabeligt selskab.

Siden sin oprettelse har det Medicinske Selskab i København dannet rammen omkring en livlig videnskabelige aktivitet med indlæg og debatter. Der har således siden 1772 været afholdt 2.410 møder i selskabet. Uofficielt omtales selskabet som “Den gamle dame”.

Selskabet giver økonomisk støtte til rejser i lægevidenskabeligt øjemed samt støtte til yngre forskeres lægevidenskabelige projekter. Hertil kommer, at selskabet har indstillingsret vedrørende uddelingen af en række hæderspriser og legater.

Selskabets segl forestiller frugtbarhedens gudinde Isis, som stiger op over en søjle bærende en lyre og Æsculaps stav. Seglet bærer teksten “Sigillum Societ.Med.Havnienses – Hac Duce” (Københavns Medicinske Selskabs Segl – under dette (segl) skal (selskabet) lede).

Det latinske motto for selskabet er “Vivat, Floriat, Crescat Societas Medica Hafnienses” (Lad Det Medicinske Selskab i København leve, blomstre og vokse).

Litteratur: Genner J. The Medical Society of Copenhagen 1772-1972.

Odense: Odense University Press, 1972.

Tode-Medaljen

Tode-Medaljen og Det Medicinske Selskab i København

Det Medicinske Selskab i København blev stiftet i 1772. Initiativtager var den tysk-danske læge og digter Johan Clemens Tode (1736 – 1806), der i en periode også var Universitetets rektor. Han var en fornem repræsentant for oplysningstiden, og var også foregangsmand ved stiftelsen af Efterslægtselskabet i København.

Tode havde fra sine rejser i Europa hentet inspiration til at skabe et forum for udveksling af information og debat  om den lægevidenskabelige udvikling. Hans initiativ blev et vigtigt element i datidens lægelige efteruddannelse.

Tode-medaljen

Det Medicinske Selskab besluttede i 1943 at indstifte Tode-medaljen som et æresminde for stifteren. Initiativtageren var Professor E. Hauch (1871-1945), og som kunstner valgtes skulptøren H. Salomon. Medaljen er normalt i massivt sølv med en diameter på 5,5 cm og en tykkelse i randzonen på 3,75 mm og vejer 80 g; en udgave i guld, skænket til Mogens Fog i anledning af 200 året for Selskabets stiftelse, er noget mindre. På frontsiden er fremstillet et billede at Johan Clemens Tode, og på bagsiden Selskabets segl. Støbeformen befinder sig på Den Kongelige Mønt. Praktiske oplysninger om medaljen forefindes i Selskabets arkiver.

Medaljen tildeles personer, som har ydet en særlig fortjenstfuld og lang indsats for selskabet, f.eks. engagement i selskabets historie, værts- og sekretærfunktion, indsats i forbindelse med eksterne forhandlinger, prisuddelinger, konferencer, publikationer og internationale relationer samt særlige initiativer til fremme af Selskabets mødeaktiviteter.

Medaljen er i årene 1943-2011 uddelt i alt 8 gange. Modtagerne har i kronologisk orden været:

1. Professor, overlæge, dr.med. Ernst Carl Schmiegelow  (1943)
2. Praktiserende læge Vilhelm Asp Fenger  (1950)
3. Praktiserende speciallæge, dr.med. Axel Valdemar Steinberg Norgaard  (1951)
4. Praktiserende læge Jørgen Emil Wanscher  (1967)
5. Professor, overlæge, dr.med. Mogens Fog  (1972)
6. Sekretær i Selskabet, orthoptist Marianne Baht Pontoppidan  (1988)
7. Overlæge, dr.med. Hans Karle  (1994)
8. Praktiserende speciallæge, dr.med. Mogens Milfeldt (1999)

Februar 2012
Marianne Pontoppidan & Hans Karle

Biblioteket

Selskabets bibliotek i Domus Medica har tidligere været igennem en større gennemgang, og projektet blev afsluttet i efteråret 2011. Bøgerne er alle registreret, og det er nu muligt at søge en given bog. Se oversigten over bøger m.v. på hjemmesiden.