Vedtægter

§1. Selskabets navn er: Det Medicinske Selskab i København.

§2. Det Medicinske Selskabs formål er:

1) At styrke lægestandens interesser for videnskabelig forskning og udbrede kendskabet til lægevidenskabens fremskridt.

2) At virke udadtil for videnskaben og den offentlige sundhedspleje.

3) At være samlingssted for læger.

§3. Selskabet holder mindst 6 videnskabelige møder om året. Møderne ledes af et medlem af bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte, at der skal holdes yderligere møder, sammenkomster m.v.

Stk. 3 Annoncering af videnskabelige møder m.v. sker på selskabets hjemmeside og pr. e-mail til medlemmerne og evt. andre interesserede. Bestyrelsen kan beslutte også at annoncere på anden måde.

§ 4. Selskabet optager som ordinære medlemmer læger med dansk autorisation og stud.med.´er efter ansøgning om medlemskab.

Stk. 2. Bestyrelsen kan kun nægte medlemskab, når den skønner, at dette vil være uforeneligt med selskabets interesser. Et sådant afslag skal begrundes og kan  forelægges den følgende generalforsamling  til endelig afgørelse.

Stk. 3. Selskabet kan som associerede medlemmer optage personer, som ikke opfylder betingelserne i stk.1, og hvis virke kan have betydning for selskabet.

Stk. 4. Selskabet kan udnævne danske og udenlandske videnskabsmænd som æresmedlemmer af selskabet, når der er tale om personer, som i særlig grad har gjort sig fortjent hertil i forhold til selskabets formål.

Stk. 5. De under stk. 3 og 4 nævnte medlemmer vælges efter motiveret forslag fra bestyrelsen af en generalforsamling, når mindst to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

§ 5. Udmeldelse af selskabet kan kun ske skriftligt til sekretariatet med mindst en måneds varsel til en 1. januar.

Stk. 2. Forslag til eksklusion af et medlem kan fremsættes af bestyrelsen eller af mindst 20 medlemmer.

Stk. 3. Beslutning om eksklusion sker på den ordinære eller en ekstraordinær generalforsamling efter de regler, der gælder for ændringer af selskabets vedtægter, jf. § 16.

Stk. 4. Bestyrelsen kan dog uden generalforsamlingsbeslutning  slette medlemmer, der er i kontingentrestance for mere end et år. Genoptagelse kan kun ske efter betaling af restancen.

§ 6. Kontingentet fastsættes efter bestyrelsens forslag for et år ad gangen på den årlige generalforsamling.

Stk. 2. Ekstraordinært kontingent kan vedtages på en generalforsamling med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer.

Stk. 3. De under § 4, stk. 4, nævnte medlemmer er kontingentfri.

Stk. 4. Bestyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, indrømme enkelte medlemmer kontingentfrihed.

§ 7. Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af præsidenten og vicepræsidenten og 13 medlemmer, et medlem skal være stud.med. Præsident, vicepræsident og bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen.

Stk. 2. Præsidenten og vicepræsidenten vælges for 2 år. Umiddelbart genvalg til samme funktion kan ikke finde sted.

Stk. 3. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en 3-årig periode. Umiddelbart genvalg kan kun finde sted én gang.

Stk. 4. Stud.med. medlem vælges for 2 år uden mulighed for genvalg.

§ 8. Valgbar til bestyrelsen er ethvert ordinært medlem, som bringes i forslag af bestyrelsen eller af selskabets medlemmer i overensstemmelse med nedenstående regler.

Stk. 2. Forinden hver generalforsamling, hvor der skal foretages valg, skal bestyrelsen opstille det fornødne antal kandidater, efter forud at have sikret sig, at de er villige til at modtage valg.

Stk. 3. På listen over opstillede kandidater skal både kvinder og mænd, yngre læger og speciallæger fra flere specialer, herunder mindst én fra almen medicin, være repræsenteret.

Stk. 4. Listen og indkaldelsen til generalforsamlingen offentliggøres på selskabets hjemmeside samt elektronisk pr. mail til selskabets medlemmer senest 4 uger før generalforsamlingen.

Stk. 5. Forslag til kandidater skal være selskabet i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Senest 7 dage før generalforsamlingen skal bestyrelsen offentliggøre kandidatlisten på selskabets hjemmeside, så medlemmerne har mulighed for at se den samlede liste/samtlige kandidater inden generalforsamlingen.

Stk. 7. Skulle nogen af de af bestyrelsen foreslåede kandidater få forfald eller ønske at træde tilbage, er bestyrelsen berettiget og forpligtet til at bringe en anden i forslag, selvom dette først kan ske på selve generalforsamlingen.

Stk. 8. Skulle præsidenten eller vicepræsidenten i årets løb få forfald, vælger bestyrelsen af sin midte en midlertidig præsident eller vicepræsident, der fungerer som sådan til næste generalforsamling.

§ 9. Bestyrelsen har ledelsen i selskabet og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, derunder præsidenten, eller hvis denne har forfald, vicepræsidenten, er til stede.

Stk. 3. Beslutning tages ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er præsidentens eller, hvis denne har forfald, vicepræsidentens stemme udslagsgivende.

Stk. 4. Præsidenten og vicepræsidenten har kompetence til at udtale sig offentligt på selskabets vegne.

§ 10. Bestyrelsen kan ansætte en eller flere lønnede medarbejdere til at varetage den del af den daglige ledelse, som bestyrelsen beslutter. Medarbejdernes løn besluttes af bestyrelsen.

§ 11. Selskabet forpligtes ved underskrift af præsidenten eller vicepræsident sammen med 2 andre medlemmer af bestyrelsen, også for så vidt angår køb, salg og belåning af fast ejendom.

Stk. 2. Administrationen af indkassering af kontingent varetages af selskabets administrator.

§ 12. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med specielle opgaver.

Stk. 2. Medlemmer uden for bestyrelsen kan have sæde i et udvalg, som nævnt i stk. 1, men udvalget skal altid være repræsenteret med et medlem af bestyrelsen.

§ 13. Selskabet er medlem af organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS). Bestyrelsen vælger af sin midte det fornødne antal repræsenteret til LVS.

§ 14. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Stk.2. Generalforsamlinger holdes i Købehavn.

Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen kan ske elektronisk. Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde dagsorden.

Stk. 4. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden den 1. juni.

Stk. 5. Generalforsamlingen vælger efter forslag fra bestyrelseen en dirigent, der ikke behøver at være medlem af selskabet.

Stk. 6. Dirigenten afgør alle spørgsmål om generalforsamlingens lovlige indkaldelse, sagernes behandling og stemmeafgivningen.

§ 15. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er ethvert ordinært medlem samt æresmedlemmer, der tidligere har været ordinære medlemmer af selskabet. Stemmeret kan kun udøves ved personligt møde.

Stk. 2. Generalforsamlingen afgør ved simpel stemmeflerhed alle anliggender, der ikke ifølge vedtægterne kræver kvalificeret flertal.

Stk. 3. Præsident og vicepræsident vælges ved simpel stemmeflerhed. De øvrige medlemmmer af bestyrelsen vælges på samme måde. Stemmeafgivning ved personvalg sker ved skriftlig eller elektronisk afstemning.

Stk. 4. Stemmeafgivningen på generalforsamlingen om andre emner end personvalg sker ved håndsoprækning, medmindre der bliver fremsat forslag om skriftlig afstemning og mindst en tredjedel af de afgivne stemmer ønsker denne afstemningsmåde.

Stk. 5. Hvis de sager, der foreligger på generalforsamlingen ikke kan færdigbehandles på ét møde, skal et nyt møde holdes inden 1 uge som fortsættelse af generalforsamlingen. Opslag om mødet sker på selskabets hjemmeside.

§ 16. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Regnskabsaflægelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Godkendelse af budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af præsident
8. Valg af vicepræsident
9. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Stk. 2. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

§ 17. Ekstraordinær generalforsamling kan holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal holdes, når mindst 30 medlemmer skriftligt fremsætter begrundet anmodning om det.

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 2 uger efter, at anmodningen er modtaget.

§ 18. Ændringer i selskabets vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, når en tredjedel af selskabets stemmeberettigede medlemmer har givet møde og mindst to tredjedel af de mødte stemmer derfor.

Stk. 2. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, fordi det fornødne antal stemmer ikke har givet møde, afgøres sagen ved skriftlig afstemning blandt samtlige medlemmer af selskabet ved simpel stemmeflertal.

§ 19. Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Selskabets regnskab føres af et anerkendt forvaltningsorgan efter bestyrelsens beslutning.

Stk. 3. Selskabets regnskab revideres af en ekstern revisor udpeget fa bestyrelsen.

§ 20. Opløsning af selskabets kan kun finde sted, når to tredjedel af selskabets samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

Stk. 2. Fremsættes forslag om opløsning på en generalforsamling, uden at et flertal som nævnt i § 18, stk. 1 er opnået, skal bestyrelsen inden 14 dage foretage elektronisk afstemning for samtlige stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 3. Forslag til opløsning af selskabet skal tillige indeholde forslag om afvikling af selskabets økonomiske forhold og anvendelse af selskabets formue.

Stk. 4. Ved eventuel opløsning skal midlerne gå til de i vedtægterne angivne formål.

Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar og 13. marts 1934.

Ændrede på generalforsamlingerne 9. april og 30. april 1946, 31. maj og 19. juni 1948, 25. april 2000 og konfirmeret på ekstraordinær generalforsamling 19. september 2000. Ændret på generalforsamlingen den 25. april 2017 og konfirmeret på ekstraordinært generalforsamling 28. april 2017.
Ændret på generalforsamling den 30. april 2019 og konfirmeret efter skriftlig afstemning den 24. maj 2019.
Ændret efter skriftlig afstemning den 9. maj 2023.